40. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy pořádaná ve spolupráci s dalšími institucemi.

Letošní konference s názvem „Zvířata ve městě“ se bude konat ve dnech 5. a 6. října 2021 v Praze (budova Akademie věd ČR).

Zvířata byla nedílnou součástí života městských aglomerací a metropolí přinejmenším do poloviny 20. století. Z funkčního hlediska byla zvířata potřeba jako tažná síla, pro nošení nákladů či jako dopravní prostředek; byla ale také určena ke konzumaci městským obyvatelstvem a ke zpracování kostí, kůží, kopyt apod. Zároveň některá z nich sloužila pro zábavu a vlastní potešení svých majitelů jako domácí mazlíčci. Ve městě se tak vyskytoval vysoký počet tažných i jízdních koní, nemalé množství hovězího dobytka, koz, ovcí, prasat, ale také drůbeže, psů, koček ovšem i jiných nežádoucích druhů jako hlodavci a široké spektrum hmyzu.

Cílem konference je zmapovat problematiku soužití zvířat a lidí ve městech, jak se tato koexistence promítala do městské každodennosti, jak přítomnost zvířat ovlivňovala podobu městských domů, ale i jak se odrážela ve stavebních konceptech čtvrtí i urbánních celků. Neméně podstatné je jejich konfliktní střetávání s člověkem, veterinární nemoci a jiná ohrožení a škody, které zvířecí element přinášel. Jde nám o podchycení možností výzkumu existence zvířat ve městech a jejich role na základě různých druhů pramenů (od archeologického a diplomatického materiálu, kronik, korespondence, normálií, soudních akt, zpráv, veterinárních předpisů, plánů, vizuálních pramenů, až po řadu soupisových pramenů novověku). Na konkrétních příkladech bychom chtěli ukázat možnosti jejich vytěžení, včetně náhledu na danou problematiku z interdisciplinární perspektivy.

V případě zájmu o Vaši aktivní účast zašlete, prosím, název a abstrakt Vašeho příspěvku spolu s uvedením Vašeho jména, titulu a instituce nejpozději do 15. dubna 2021 na níže uvedenou kontaktní adresu.

Shrnující informace:

  • Termín konání: 5.–6. října 2021
  • Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
  • Termín podání přihlášek: 15. dubna 2021 (organizátoři si vyhrazují právo výběru příspěvků)
  •  Délka příspěvku: max. 15–20 minut
  • Jednací jazyky: čeština, němčina (simultánní tlumočení), příp. angličtina
  •  Publikace příspěvků: v monotematickém čísle v rámci řady  Documenta Pragensia  (max. 25 normostran)
  • Konferenční poplatek: nehradí se
  • URL: http://www.ahmp.cz/index.html?mid=183

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *