Mezinárodní odborná konference – 700 let od zástavy města Chebu a Chebska Janu Lucemburskému

V září roku 2022 uplyne 700 let od definitivní zástavy města Chebu a Chebska českému králi Janu Lucemburskému. U příležitosti tohoto významného jubilea pořádá Státní oblastní archiv v Plzni – Státní okresní archiv Cheb a Město Cheb mezinárodní konferenci, která tuto zásadní událost připomene.

Srdečně Vás zveme do Chebu!

Papírna – Svatopluka Čecha 589, Cheb
4.–5. října 2022

Fenomén primátor. Osobnosti v čele měst v 19. a 20. století

41. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy pořádaná ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Primátorská funkce navazovala na historickou tradici i v moderních dějinách městské správy. Představitelé města byli v různých obdobích vybaveni rozdílnou pravomocí. Řada z nich překročila rámec pouhé formální reprezentace města a stala se aktivními tvůrci městské politiky. Dokázali prosadit vize či konkrétní politické programy a iniciovat rozšiřování měst, jejich bytovou výstavbu, budování moderní infrastruktury, realizovat velkorysou sociální politiku či podpořit kulturní rozvoj měst. Byli schopni reprezentovat města i za hranicemi země a otevřít městskou politiku zahraničním kontaktům a zkušenostem. Někteří z nich vstupovali souběžně s výkonem funkce i do celozemské politiky. Pro jiné se teprve vedoucí funkce ve městě mohla stát odrazovým můstkem do politiky celostátní. Na naší konferenci bychom se chtěli zaměřit zejména na ty osobnosti v čele velkoměst v 19. a 20. století, které podstatně ovlivnily jejich vývoj a v jejich historii zanechaly výraznou, byť mnohdy kontroverzní stopu. Opomenuty by neměly zůstat ani osoby v pozadí městské politiky, které ať už z titulu konkrétní funkce ve správě měst či pouze v neformálním postavení ovlivňovaly směřování městské politiky a osobnosti primátorů často zastínily.

4. 10. 2022 – 5. 10. 2022
Rezidence primátora hl. města Prahy, Mariánské nám. 1, Praha 1

 

Jednací jazyky konference:
Čeština, němčina, angličtina. Simultánní tlumočení v českém a německém jazyce je zajištěno.

Kritické aspekty vývoje osídlení (13.–18. století)

Workshop pořádá Historický ústav AV ČR za podpory výzkumného programu Strategie AV21 – Anatomie evropské společnosti, historie, tradice, kultura, identita.

Problematika dějin osídlení není téma nové, pozornost je mu věnována již od 19. století, a to především na základě pramenů diplomatické povahy, případně toponomastiky, později přibyl výzkum sídelních forem, patrocinií atd. Nedílnou součástí staletého vývoje sídelních sítí byly i nezdařené lokační záměry, translace vsí, jejich náhlý či postupný zánik. Tradičně předpokládané válečné události jakožto hlavní příčina zanikání sídlišť je očividně ve svém dopadu přeceňována; svou roli tu naopak hrála celá škála (jiných) faktorů – úbytek vody, zhoršující se kvalita půdy, sesuvy půdy, ale i změny komunikačních sítí, apod.

Workshop si klade za cíl  zaměřit se ve spolupráci s odborníky širokého spektra (archeology, geology etc.) na výše zmíněné a nezaslouženě marginalizované aspekty a studovat mechanismy stojící za proměnami sídelních sítí, a to i z hlediska explicitní pramenné dokumentace, která často uniká běžné badatelské pozornosti.

20. 10. 2022

Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Organizační zajištění:

Eva Doležalová (dolezal@hiu.cas.cz)
Robert Šimůnek (simunek@hiu.cas.cz)