Vydání Historického atlasu měst České republiky, sv. 34, Dvůr Králové nad Labem

34. svazek je věnován Dvoru Králové nad Labem, dalšímu z východočeských věnných měst, pro která byl Historický atlas měst zpracován. Dvůr Králové je v širším povědomí spjat především s tamější proslulou zoo (dnes Safari park), eventuálně jako místo „nálezu“ Rukopisu královédvorského. Současně je však dalším z řady východočeských historických měst, jehož počátky sahají minimálně do 13. století, v 17.–18. století byl známým poutním místem, a z novější doby je potom pozoruhodná role Dvora Králové v bojích roku 1866. Vlastní struktura atlasu je analogická jako ve všech předcházejících svazcích: úvodní historicko-urbanisticky zaměřená studie doprovozená černobílými vyobrazeními, jádro atlasu tvoří mapové listy, obsahující reprodukce starých map i množství map rekonstrukčních, vedle toho pak i kolmé letecké snímky města od 30. let 19. století anebo aktuální územní plán; součástí jsou reprodukce starých vyobrazení města. Atlas je opatřen standardním vědeckým aparátem (podrobný seznam publikovaných mapových a obrazových materiálů s komentáři, výběrová bibliografie k dějinám města). Dílo je přístupné i zahraničnímu publiku – podrobný seznam je k dispozici též ve verzi německé a anglické, podobně jako přehled dějin a především urbanistického vývoje města.

Autor: Robert Šimůnek (red.)
Rok vydání: 2022
Nakladatel: Historický ústav
ISBN: 978-80-7286-389-1

Kritické aspekty vývoje osídlení (13.–18. století)

Workshop pořádá Historický ústav AV ČR za podpory výzkumného programu Strategie AV21 – Anatomie evropské společnosti, historie, tradice, kultura, identita.

Problematika dějin osídlení není téma nové, pozornost je mu věnována již od 19. století, a to především na základě pramenů diplomatické povahy, případně toponomastiky, později přibyl výzkum sídelních forem, patrocinií atd. Nedílnou součástí staletého vývoje sídelních sítí byly i nezdařené lokační záměry, translace vsí, jejich náhlý či postupný zánik. Tradičně předpokládané válečné události jakožto hlavní příčina zanikání sídlišť je očividně ve svém dopadu přeceňována; svou roli tu naopak hrála celá škála (jiných) faktorů – úbytek vody, zhoršující se kvalita půdy, sesuvy půdy, ale i změny komunikačních sítí, apod.

Workshop si klade za cíl  zaměřit se ve spolupráci s odborníky širokého spektra (archeology, geology etc.) na výše zmíněné a nezaslouženě marginalizované aspekty a studovat mechanismy stojící za proměnami sídelních sítí, a to i z hlediska explicitní pramenné dokumentace, která často uniká běžné badatelské pozornosti.

20. 10. 2022

Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Organizační zajištění:

Eva Doležalová (dolezal@hiu.cas.cz)
Robert Šimůnek (simunek@hiu.cas.cz)

Fenomén primátor. Osobnosti v čele měst v 19. a 20. století

41. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy pořádaná ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Primátorská funkce navazovala na historickou tradici i v moderních dějinách městské správy. Představitelé města byli v různých obdobích vybaveni rozdílnou pravomocí. Řada z nich překročila rámec pouhé formální reprezentace města a stala se aktivními tvůrci městské politiky. Dokázali prosadit vize či konkrétní politické programy a iniciovat rozšiřování měst, jejich bytovou výstavbu, budování moderní infrastruktury, realizovat velkorysou sociální politiku či podpořit kulturní rozvoj měst. Byli schopni reprezentovat města i za hranicemi země a otevřít městskou politiku zahraničním kontaktům a zkušenostem. Někteří z nich vstupovali souběžně s výkonem funkce i do celozemské politiky. Pro jiné se teprve vedoucí funkce ve městě mohla stát odrazovým můstkem do politiky celostátní. Na naší konferenci bychom se chtěli zaměřit zejména na ty osobnosti v čele velkoměst v 19. a 20. století, které podstatně ovlivnily jejich vývoj a v jejich historii zanechaly výraznou, byť mnohdy kontroverzní stopu. Opomenuty by neměly zůstat ani osoby v pozadí městské politiky, které ať už z titulu konkrétní funkce ve správě měst či pouze v neformálním postavení ovlivňovaly směřování městské politiky a osobnosti primátorů často zastínily.

4. 10. 2022 – 5. 10. 2022
Rezidence primátora hl. města Prahy, Mariánské nám. 1, Praha 1

 

Jednací jazyky konference:
Čeština, němčina, angličtina. Simultánní tlumočení v českém a německém jazyce je zajištěno.