Výzkum a projekty

Projekt Věnná města českých královen (Živá součást historického vědomí a její podpora nástroji historické geografie, virtuální reality a kyberprostoru) uspěl v soutěži NAKI II – více informací vizte na webových stránkách projektu Věnná města českých královen

Na patnáctém místě z celkového počtu 173 projektů se umístil projekt Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové podaný v konsorciu s Historickým ústavem AV ČR a Fakultou informačních technologií ČVUT.

Rozhodlo o tom Ministerstvo kultury ČR při hodnocení projektů ve druhé veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2018 v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).

Projekt podali členové Centra urbánní historie FF UHK pod vedením doc. Mgr. Petra Grulicha, Ph.D.

Anotace projektu:

Města patřící v minulosti českým královnám, tzv. královská věnná města (stabilněji Hradec Králové, Chrudim, Vysoké Mýto, Polička, Jaroměř, Dvůr Králové, Trutnov, Nový Bydžov, Mělník), jsou z řady pohledů zvláštní kategorií mezi českými historickými městy. Až na Mělník tvoří specifickou geografickou enklávu na východě Čech. Instituce se začala utvářet počátkem 14. století a prošla složitým vývojem. Věnná města se stala zdrojem příjmů královen a v případě středověkého Hradce a Mělníka na čas sídlem několika z nich. De iure institut věnných měst zanikl až roku 1918. Reflexe jejich historického charisma ožily v 19. stol. během národního obrození a žijí dosud jako jedna z náplní identity těchto měst ve vztahu k ostatním městům ČR.

Hlavním cílem předkládaného projektu je v souladu se specifickým cílem 1.1 aplikovaný výzkum a experimentální vývoj zaměřený na prezentaci tohoto výhradně českého dějinného fenoménu široké veřejnosti pomocí nástrojů historické geografie a vyspělé počítačové grafiky. Hlavními výstupy projektu budou členitá mobilní aplikace a webportál, jež budou sloužit jako specializovaný historický průvodce věnnými městy a jejich městskou krajinou, a specializované (rekonstrukční) mapy celé regionální enklávy i samotných měst. V případě Hradce Králové bude průvodce poskytovat možnost 3D cesty časem na bázi tzv. rozšířené virtuální reality, vč. 3D rekonstrukce již zaniklých městských areálů a ukázek dobového života. Pro Dvůr Králové, Jaroměř, Poličku a Vysoké Mýto vzniknou svazky Historického atlasu měst ČR jako další hlavní výstupy projektu. Společně s vedlejšími výstupy bude vytvořen soubor prezentující věnná města laické i odborné veřejnosti. Zároveň podpoří zvláštní roli věnných měst v české národní a regionální identitě.

Realizace pětiletého projektu bude zahájena 1. 3. 2018. Na stránkách CUHu budeme informovat o novinkách a výsledcích.

Dlouhodobé výzkumné záměry:

  • Komplexní výzkum městských kanceláří v Čechách (doc. Jana Vojtíšková)
  • Pozdně středověká a raně novověká městská panství (doc. Jana Vojtíšková a dr. Zdeněk Beran)
  • Česká královská města ve středověku a v raném novověku (doc. Jana Vojtíšková)
  • Historickogeografické aspekty vývoje našich měst (prof. Eva Semotanová)
  • Královny-vdovy Barbora Celská a Johana z Rožmitálu a jejich mělnická rezidence (doc. Martin Šandera)

Hradec Králové