VÝZKUM A PROJEKTY

Zisk projektu NAKI III Historická lázeňská sídla

Členové Centra urbánní historie uspěli ve velké konkurenci projektové soutěže NAKI III, kterou vypsalo Ministerstvo kultury ČR, a budou od března 2023 řešiteli projektu Historická lázeňská sídla jako kulturní, urbanistický a krajinotvorný fenomén. Na končící projekt NAKI II Věnná města českých královen tak opět naváže projekt zabývající se urbánní problematikou. Výstupem budou vedle databáze s historickými lázeňskými sídly a tematické výstavy mj. i tři Historické atlasy měst ČR, a to pro města Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně, tedy pro západočeský trojúhelník zařazený do seznamu UNESCO. Projekt bude realizován v konsorciu Muzea východních Čech (tým pod vedením doc. Mgr. Petra Grulicha, Ph.D.), Filozofické fakulty UHK (tým pod vedením doc. PhDr. Jany Vojtíškové, Ph.D.) a Historického ústavu AV ČR (tým pod vedením PhDr. Roberta Šimůnka, Ph.D., DSc.).

Projekt Věnná města českých královen (Živá součást historického vědomí a její podpora nástroji historické geografie, virtuální reality a kyberprostoru) uspěl v soutěži NAKI II (projekt NAKI II DG18P02OVV015).

Na patnáctém místě z celkového počtu 173 projektů se umístil projekt Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové podaný v konsorciu s Historickým ústavem AV ČR a Fakultou informačních technologií ČVUT.

Rozhodlo o tom Ministerstvo kultury ČR při hodnocení projektů ve druhé veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2018 v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).

Projekt podali členové Centra urbánní historie FF UHK pod vedením doc. Mgr. Petra Grulicha, Ph.D.

Anotace projektu:

Města patřící v minulosti českým královnám, tzv. královská věnná města (stabilněji Hradec Králové, Chrudim, Vysoké Mýto, Polička, Jaroměř, Dvůr Králové, Trutnov, Nový Bydžov, Mělník), jsou z řady pohledů zvláštní kategorií mezi českými historickými městy. Až na Mělník tvoří specifickou geografickou enklávu na východě Čech. Instituce se začala utvářet počátkem 14. století a prošla složitým vývojem. Věnná města se stala zdrojem příjmů královen a v případě středověkého Hradce a Mělníka na čas sídlem několika z nich. De iure institut věnných měst zanikl až roku 1918. Reflexe jejich historického charisma ožily v 19. stol. během národního obrození a žijí dosud jako jedna z náplní identity těchto měst ve vztahu k ostatním městům ČR.

Hlavním cílem předkládaného projektu je v souladu se specifickým cílem 1.1 aplikovaný výzkum a experimentální vývoj zaměřený na prezentaci tohoto výhradně českého dějinného fenoménu široké veřejnosti pomocí nástrojů historické geografie a vyspělé počítačové grafiky. Hlavními výstupy projektu budou členitá mobilní aplikace a webportál, jež budou sloužit jako specializovaný historický průvodce věnnými městy a jejich městskou krajinou, a specializované (rekonstrukční) mapy celé regionální enklávy i samotných měst. V případě Hradce Králové bude průvodce poskytovat možnost 3D cesty časem na bázi tzv. rozšířené virtuální reality, vč. 3D rekonstrukce již zaniklých městských areálů a ukázek dobového života. Pro Dvůr Králové, Jaroměř, Poličku a Vysoké Mýto vzniknou svazky Historického atlasu měst ČR jako další hlavní výstupy projektu. Společně s vedlejšími výstupy bude vytvořen soubor prezentující věnná města laické i odborné veřejnosti. Zároveň podpoří zvláštní roli věnných měst v české národní a regionální identitě.

Podrobněji o realizaci projektu, který je uskutečňován v letech 2018–2022, viz https://www.kralovskavennamesta.cz/

Městská vodárna v Hradci Králové z přelomu 19. a 20. století, (3D modelace zaniklého objektu – projekt NAKI II Věnná města českých královen).

Dlouhodobé výzkumné záměry:

· Prohloubení metodiky výzkumu středověkých a raně novověkých měst

· Digital Humanities ve výzkumu městských dějin

· Královská města ve středověku a v raném novověku

· Historickogeografické aspekty vývoje našich měst

· Komplexní výzkum městských kanceláří v období středověku a raného novověku

· Pozdně středověká a raně novověká městská panství

· Písemná komunikace v prostředí středověkých a raně novověkých měst

· Dějiny Hradce Králové