Přednášky pro veřejnost

Přednášky předních historiků ČR

Pro rok 2020 si pro studenty a širokou veřejnost naplánovalo Centrum urbární historie FF UHK ve spolupráci s Knihovnou města Hradce Králové přednáškový cyklus Toulky historií východních Čech.

1/ doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. (Centrum urbánní historie FF UHK) 30.9. 2020

Není město jako město

Že jsou vesnice a města z letadla různá? Samozřejmě, ale proč? O tom hovoří věda jménem historická geografie. Zkusme pootevřít dveře tohoto oboru a vysvětlit si, proč třeba Hradec vypadá jinak než Litomyšl, proč má Vysoké Mýto velké náměstí apod. Zastavme se také u jevů, které ovlivňují historickou krajinu, jakými jsou historické silnice a cesty, opevnění, ale také co znamenají některé místní názvy v krajině.

2/ doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. (Centrum urbánní historie FF UHK) 21.10. 2020

Okolo Hradce…. Historické cesty a stezičky v proměnách staletí

Historické mezinárodní obchodní cesty, zemské stezky, ale i místní cesty sloužily ve středověku také v Hradci a jeho bezprostředním okolí jako osvědčený prostředek komunikace a zdroj finančních zisků, ale též jako spolehlivý přenos kulturních vlivů. V negativním vymezení tyto cesty mnohokrát posloužily jako možná místa vpádu nepřátelských vojsk či loupežných přepadení. Směr a průběh všech těchto cest můžeme od raného středověku poměrně spolehlivě mapovat podle hromadných nálezů mincí, které byly uschovány mimo hradby středověkého Hradce.

3/ prof. PhDr. František Musil, CSc. (Centrum urbánní historie FF UHK) 18.11. 2020

Sídla východočeské šlechtické elity v době středověku

Přednáška se zaměří na předmět a význam studia kastelologie a uvede základní charakteristiku jednotlivých typů sídel šlechtických elit (hradiště, sídelní dvůr, hrad, tvrz, zámek). Na příkladu Hradecka posléze představí známé i méně známé objekty, které by neměly uniknout naší pozornosti.

4/ Mgr. Radek Bláha (Centrum urbánní historie FF UHK)  14.12. 2020

Velké a Malé náměstí v Hradci Králové očima archeologie/archeologů.

Velké a Malé náměstí jsou přirozenými středy historického jádra Hradce Králové. Tato rozsáhlá veřejná prostranství, dnes využívaná takřka výlučně jako komunikační plochy a parkoviště, plnila (ještě v poměrně nedávné době) řadu dalších úloh souvisejících se životem města. Jejich stopy se ukrývají pod současnou dlažbou a jsou již řadu let předmětem archeologického výzkumu. Archeologické nálezy umožňují nejen objasnit vznik a vývoj náměstí, ale můžeme jejich prostřednictvím nahlédnout i do každodenního života lidí, kteří na ně přicházeli, i těch, co žili v okolních domech.