Call for papers: Poddanská města v českých zemích

V návaznosti na předloňskou úspěšnou konferenci věnovanou hradu Skála se Dům historie Přešticka, Spolek pro záchranu historických památek Přešticka a spolek Genius loci českého jihozápadu opět rozhodly spojit síly a uspořádat ve spolupráci s městem Přeštice a Kulturním a komunitním centrem Přeštice II. mezioborovou přeštickou konferenci 2020, která budezároveň i XVII. konferencí Genius loci českého jihozápadu.

Konference pod názvem Poddanská města v českých zemích proběhne 21. a 22. září 2020 v konferenčním sále Kulturního a komunitního centra Přeštice, Masarykovo náměstí 311. První den bude věnován jednání, v němž chceme téma reflektovat v širším interdisciplinárním kontextu. Večer bude připraven kulturní program. Následující den v jednání pokračujeme, v případě zájmu zorganizujeme prohlídku Domu historie Přešticka, přeštického kostela a dalších památek Přeštic a okolí.

V programu konferenčního jednání bychom rádi otevřeli témata týkající se fenoménu poddanských měst u nás i za hranicemi, a to jak v obecné rovině, tak i na příkladu konkrétních poddanských měst.V této souvislosti uvádíme výběrdílčích témat, která lze dále doplnit, či modifikovat.

– Vývoj bádání o poddanských městech

– Město nebo městečko?

– Pojem „poddanské město“ či „vrchnostenské město“

– Kategorizace poddanských měst (ochranná – municipální města, rezidenční a nerezidenční poddanská města, poddanská města z hlediska vrchnosti: komorní, šlechtická, církevní atd.)

– Komparace (poddanská a královská města, poddanská města a trhové vsi, poddanská města u nás a v zahraničí atd.)

– Zakládání poddanských měst a jejich geneze

– Právní výbava poddanský měst (privilegia, městská práva)

– Vrchnostenská správa poddanských měst, samospráva poddanských měst, diplomatika, městské soudnictví

– Majetek, hospodaření, hospodářský potenciál poddanských měst

– Cechy v poddanských městech

– Obyvatelstvo poddanských měst, měšťané

– Poddanská města z hlediska urbanismu a architektury

– Poddanská města a archeologie

– Církevní správa, konfesionalita apod., mecenát v poddanských městech

– Každodennost v poddanských městech

– Festivity v poddanských městech

– Kulturní život a potenciál poddanských měst, bratrstva, spolky

– Působení významných osobností a jejich vliv na profilaci poddanského města

Příspěvky přednesené na konferenci vyjdou v samostatném konferenčním sborníku.

Organizace a technické zabezpečení konference:

Vystoupení na konferenci je limitováno časem 20 minut, přičemž 5 minut z tohoto času by mělo být věnováno diskuzi. Přednášejícím bude k dispozici ozvučení, počítač a dataprojektor.

Důležité termíny:

do 30. 6. 2020 – odeslání přihlášky (v případě příspěvku včetně anotace)

21.–22. 9. 2020 – konání konference

do 31. 12. 2020 – odevzdání příspěvku do sborníku

Konferenční poplatek:

pro přihlášené 300 Kč (důchodci 150 Kč)

pro aktivní členy Spolku pro záchranu historických památek Přešticka, spolku GL a návštěvníky z řad širší veřejnosti zdarma

Individuální registrační poplatek zahrnuje registraci účastníka, organizační náklady konference, konferenční materiály a občerstvení. Nocleh, obědy a večeře si každý účastník hradí sám. Ubytovací a stravovací možnosti spolu s mapkou uvádíme v příloze.

Konference bude zahájena 21. 9. 2020 v 10:00. Od 9:00 do 9:45 proběhne prezence účastníků. Předpokládaný konec jednání je plánován na 17:45. Jako obvykle je na pondělí večer připraven kulturní program, jehož náplň upřesníme.

Do Přeštic se lze dopravit pomocí vlakového spojení Praha – Plzeň – Klatovy – Železná Ruda. Vlak z Prahy hl. n. odjíždí v 6:13 (Přeštice 8:06), nebo v 7:13 (Přeštice 9:06).

Své přihlášky včetně stručné anotace zasílejte na adresu Dům historie Přešticka, Třebízského 24, 334 01 Přeštice, nebo e-mailem na adresu: michal.tejcek@seznam.cz.

Mgr. Michal Tejček – Dům historie Přešticka

PhDr. Marta Ulrychová, Ph.D. – Genius loci českého jihozápadu

http://urbannihistorie.cz/wp-content/uploads/2020/02/Konference-Přeštice-II-CFP.docx