Třicetiletá válka v českých zemích. Doba, události, lidé, kultura – pozvánka na konferenci

Katedra historie Fakulty pedagogické
a katedra historických věd Fakulty filozofické
Západočeské univerzity v Plzni

při příležitosti 400. výročí začátku třicetileté války,
370. výročí vestfálského míru a 400. výročí dobytí Plzně Mansfeldem

pořádají ve dnech

14. – 16. listopadu 2018 mezinárodní konferenci

TŘICETILETÁ VÁLKA V ČESKÝCH ZEMÍCH
DOBA. UDÁLOSTI. LIDÉ. KULTURA

V roce 2018 si připomeneme hned několik významných jubileí spojených s třicetiletou válkou, ať již jde o její zahájení tradičně spojované se třetí pražskou defenestrací, o její diplomatické ukončení ve vestfálských městech Münsteru a Osnabrücku i faktické při bojových akcích na hradbách Prahy, ale také o jediné vojenské pokoření západočeské metropole, a to vojskem a vojevůdcem v žoldu vévody savojského a ve službách vzbouřených českých stavů. O tomto největším raně novověkém ozbrojeném konfliktu, který zachvátil Svatou říši římskou a do něhož se postupně nebo alespoň dočasně zapojila drtivá většina evropských států, byl již sepsán bezpočet odborných knih a studií. Přesto je v historii třicetileté války nadále množství bílých míst a deziderat. Zájem historiků se dříve primárně soustředil na události a velké bitvy, na významné postavy typu císařského generalissima Albrechta z Valdštejna, švédského krále Gustava II. Adolfa či francouzského kardinála Richelieua, které nepřestávají fascinovat celé generace vědců i laiků. Zvláště v posledních letech se nicméně stále častěji objevuje rovněž problematika všedního dne v těchto „neklidných letech“, pozornost se přenáší na válečný prožitek městského a venkovského obyvatelstva, na narativní prameny zachycující léta 1618–1648, na pozapomenuté osobnosti či na tehdejší kulturní počiny, na něž přeci jen navzdory zažité představě o všeobecném úpadku také zbýval prostor.

Plánovaná konference by ráda zohlednila veškeré stránky života za třicetileté války v českých zemích a v sekcích prezentovala příslušné výzkumy domácích vědců a zahraničních bohemistů (předpokládáme účast z Polska, Rakouska, Německa, Švédska a Francie). Očekáváme interdisciplinární diskusi mezi historiky, archeology, kunsthistoriky, specialisty na historickou antropologii, demografii, geografii, meteorologii, literárními historiky, didaktiky apod.

V prvním tematickém bloku by měly být nabídnuty nové pohledy na politické události válečných let v českých zemích, např. poznatky doplňující největší bitvy na vymezeném území, nebo naopak rekonstruující ty méně známé, na diplomatické aktivity spojené se zdejšími lokalitami a osobnostmi, na osudy dosud nedostatečně poznaných postav, které se zapsaly do tehdejších dějin Čech, Moravy a Slezska. S ohledem na rozsáhlost náboženské problematiky právě ve sledovaném období (rekatolizace, exil…), jíž byly již věnovány i samostatné konference, počítají organizátoři v tomto směru pouze s několika eventuálními přehledovými příspěvky.
Druhý blok by měl koncentrovat příspěvky k problematice každodennosti ve stínu války, k potýkání se prostého obyvatelstva s vojenským živlem ve městech a na venkově, k jeho obranným mechanismům, k údělu žen a dětí, k demografickým otazníkům, odrazu válečných událostí v hospodářském životě a k běžným radostem i strastem. Jak ostatně pokročil výzkum písemných svědectví z městského a venkovského prostředí z let 1618–1648 a jaké další archiválie se nabízejí?
Třetí blok zahrne kulturu v českých zemích orámovanou válečnými roky. Po českých městech a vsích jsou dodnes rozesety dosud nekvantifikované hmotné památky právě z let třicetileté války, ať už jde o památky stavební nebo (umělecko-)řemeslnické, zámky, tvrze, kostely, venkovské usedlosti, drobnou sakrální architekturu, ale třeba i pomníky nad vojenskými hroby, o náhrobní kameny a epitafy, o zvony, malířská a sochařská díla, v knihovnách o málo známou dobovou literaturu mnoha žánrů. V neposlední řadě se budeme také ptát, jak a co vlastně o třicetileté válce učit, a to na všech stupních českých škol.

Konference proběhne v prostorách Západočeské univerzity v Plzni, konferenční poplatek nebude vybírán. Jednacími jazyky budou čeština, polština, (slovenština), němčina, příspěvky z/do němčiny budou tlumočeny. Délka příspěvku by neměla přesáhnout 20 minut. Písemné verze referátů, v případě, že úspěšně projdou recenzním řízením, budou publikovány v časopise z databáze ERIH plus.

  Třicetiletá válka v českých zemích. Doba, události, lidé, kultura – Call for papers

Návrhy svých příspěvků prosím zasílejte společně s abstraktem (ca půl A4) nejpozději do 30. 6. 2018 na adresu: jankilian@email.cz

Za pořadatele za Váš zájem děkují a na setkání s Vámi se těší

Doc. PhDr. Jan Kilián,
katedra historie FPE ZČU v Plzni

Ph.D. PhDr. Jan Lhoták, Ph.D.
katedra historických věd FF ZČU v Plzni